Nature

دەنگدان

 

پێتوایە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێستا لەدانیشتنی پێشوو باشتر کاردەکات؟

کۆی دەنگ 5532

 

ژمێرەری سەردانکەر

Last Sessions

 

Rûniştina (9) nîvsala yekem / sala duyemîn

 
  Session Items
Session Report
 

 

ئيَمة كيَن

دامةزراوةي مةدارك بؤ تويَذينةوةي ميكانزمةكاني لوتكةي هزري، هةولَدةدات لة ثيَناو طةشةكردني رِؤشنبيري كؤمةلَطاي عيَراقي، لة مانطي نيساني 2004 دامةزرا، لةلايةن وةزارةتي ثلاندانان وهاريكاري طةشةكردني حكومةتي عيَراقةوة مؤلَةتي وةرطرتوة – سةنتةري رِيَكخراوة ناحكومييةكان بة ذمارة  (1B6401) لة 1-8-2004، ولة فةرمانطةي رِيَكخراوة ناحكومييةكان لة ئةمينداريَتي طشتي ئةنجومةني وةزيران تؤمار كراوة بة ذمارة (411) لة  30-11-2008.

دامةزاروةكة ثيَكديَت:

يةكةم : سةنتةري مةدارك بؤ تويَذينةوة وليَكؤلَينةوةكان .

دووهةم : سةنتةري عيَراقي بؤ رِؤشنبيري مندالآن .

سيَهةم : طؤظاري مةدارك بؤ هزر كة وةرزية

 

رِوانطةي دامةزاروةكة

دؤزينةوةي كيَشةكان كة ضةمكةكاني سيستمي هؤشياري كؤمةلَطاي شيَواندووة بةمةبةستي ضارةسةركردني كاريطةرييةكاني لةسةر هةلَسوكةوت ورِؤشنبيري تاكةكان.

ئامانجةكان

يةكةم : هةولَيَكة بؤ دابين كردني ذينطةيةكي هزري طونجاو بةمةبةستي رِةخساندني زةمينة بؤ ضاكسازي كؤمةلآيةتي .

دووهةم: ضالاككردني ديالؤكي بونيادنةر لة نيَوان ثيَكهاتةكاني كؤمةلَطاي عيَراقي بةمةبةستي طةيشتن بة خالَة هاوبةشةكاني ناسنامةي عيَراقي.

سيهَةم: خويَندنةوةي ئةزموني دةولَةتة ديموكراتييةكان لة بواري بونيادناني كؤمةلَطاي دةولَةت بةمةبةستي سوود وةرطرتني ليَ لة عيَراقدا .

ضوارةم : بةشداريكردني لة طةشةثيَداني رِؤشنبيري مندالآني عيَراق .

 

بؤ ثرِؤذةي ضاوديَري نويَنةران

-         ئةزمووني ديموكراسي لة عيَراق ثيَويستي بة دامةزاروةي سظيلي هةية كة كاري ضاوديَري كارةكاني دامةزراوةي ياسادانان بكات، وتؤماركردني كارةكاني بةشيَوةيةكي بيَ لايةنانة بةمةبةستي ئةوةي ضاوديَراني كاروباري عيَراق ثشتي ثيَ ببةستن.

-         ثرِؤذةكة هةولَ دةدات فشاري شارستاني ئةنجامبدات لةسةر دامةزراوةي ثةرلةمان .

-         ثرِؤذةكة قؤناغيَكي سةرةكية بؤ بونياداناني فةرمانطةيةكي ضاوديَري فراوانتر كة سةرجةم دةسةلآتةكاني ديكة وةكو جيَبةجيَ كردن ودادوةري بطريَتةوة لة ئايندةدا .

ئامانجةكاني ثرِؤذةكة

يةكةم:  بةديكومينت كردني ئاستي كاركردني ئةنداماني ئةنجومةني نويَنةران وفراكسيؤنةكان وليذنةكان بةشيَوةيةكي سالآنة .

دووهةم:  دروستكردني داتا بةيسيَك كة سةرجةم زانياري وئامارةكان سةبارةت بة كاري ثةرلةماني عيَراقي لةخؤ بطريَت كة بةردةست بيَت بؤ ثسثؤرِان وليَكؤلَةوةرةكان ورِاطةياندنكارةكان.

ضالاكيةكان

يةكةم : ئامادةبوون لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان وتؤماركردني :

1-   بةديكومينت كردني  ئاستي كارةكاني ليذنةكان بةجيا لة رِيَطاي ثيَشكةشكردني ثيَشنياري ياساكان ودةركردني ياساكان وليَثرسينةوة وداواي ئامادةبوون وليَثرسينةوة لةسةرؤك كؤمار ورِةزامةندي لةسةر دامةزراندني ثلة تايبةتةكان وليسةندنةوةي متمانة .

2-   بةديكومينت كردني ئامادةبووني ئةنداماني ئةنجومةن لة دانيشتنةكان

3-   بةديكومينت كردني بةشداري هةر ثةرلةمانتاريَك لةكاتي ئامادبووني لة دانيشتنةكان (ذمارةي  بةشداريكردن – رِيَذةي بةشداريكردن – فراكسيؤن يان ثارت)

 

دووهةم: ثةيوةندي لةطةلَ ليذنةكاني ئةنجومةني نويَنةران

سيَهةم: ثةيوةندي لةطةلَ بةرِيَوةبةرايةتييةكاني ناو ئةنجومةني نويَنةران ( فةرمانطةي ثةرلةماني – فةرمانطةي رِاطةيانددن – فةرمانطةي ياسادانان – فةرمانطةي ليَكؤلَينةوة – ثةيمانطاي  ثةرةثيَدان)

ضوار: ئةنجامداناني  كؤنفرانس بةمةبةستي ناساندني رِاثؤرتي ضاوديَري وةرزي وسألانة.

ئةنجامةكاني جيَبةجيَ كردني ثرِؤذةكة

1-   دامةزراندن وطةلآلةكردني رِؤلَي ضاوديَري سظيلي لة ئةزمووني عيَراقي.

2-   - دروستكردني داتاي بةيسكي بيَلايةن لةسةر ئاستي كارةكاني ئةنجومةني نويَنةران كة بةردةست بيَت بؤ ليَكؤلَةوةر وثسثؤران.

3-   دروستكردني  فشاريَكي سظيلي

4-   بةشداريكردن لة دروستكردني كةلتوري ضاوديرَي سظيلي لة دامةزراوة نويَنةرايةتيةكان.

5-   ئاشكراكردني بةشداريكردني فراكسيؤن وئةندامان  لة كاراكردني كاري ليذنةكاني ئةنجومةني نويَنةران .