Nature

دەنگدان

ژمێرەری سەردانکەر

هەواڵی ئەنجومەن

 


دانيشتني بيست وثيَنجةم

 
 

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وثيَنجةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي18/5/2024 كة دوو دانيشتني بةيانيان وئيَواران بوو بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (183) ئةندام كة تةيايدا خؤيَندنةوة بؤ بؤ دوو ياساي كران ياساي ثشووة فةرمييةكان ، وياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة  (31) بؤ سالَي  2019 ودةنطدان لةسةر دريَذكردنةوةي ورةزي ياسادانان بؤ ماوةي 30 رِؤذ لةسةر داواي سةرؤكايةتي ئةنجومةن ولة دانيشتني ئيَواران بة ئامادةبووني (311) ئةندام بوو كة تايبةت بوو بة هةلَبذاردني سةرؤكيَكي نويَ بؤ ئةنجومةن

سيَ كةس خؤيان بؤ سةرؤكايةتي ئةنجومةن كانديد كرد ( سالم عيساوي – مةحمد مةشهداني - عامر عةبدولجةبار)  ولة ئةنجامي هةلَبذاردنةكان سالم عيساوي 158 دةنطي بةدةستهيَنا ومةحمود مةشهداني 137 دةنط وعامر عةبدولجةبار 3 دةنط و13 دةنط ثوضةلَ بوو.

وبةثيَ برِياري دادطاي فيدرالي ذمارة  322/فيدرالي /2023  برِياري ئةوة درا كة هةلَبذاردني سةرؤكي ئةنجومةن بة زؤرينةي رِةها بيَت واتا دةبيَت يةكيَك لة كانديدةكان 166 دةنط بةدةستبهيَنيَت لة كؤي 329 دةنط كة كؤي ذمارةي ئةنداماني ئةنجومةن ، واتا ثيَويست دةكات دووبارة هةلَبذاردن ئةنجامبدريَتةوة وكيَبركيَ لة نيَوان دوو كةس بيَت كة خؤيان كانديد كردووة.

 
 
  دانيشتني بيست وضوارةم
  دانيشتني بيست وسيَ
  دانيشتني بيست ودوو

 
خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثرؤتؤكؤلي ذمارة 2005 تايبةت بة رِيَطري كردن لة كارة ناياساييةكان كة دذي سةلامةتي دامةزاروة جيَطيرةكان لةناو دةرياكان لة سالَي 1988 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
قانون ثرِؤذةي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي ئةماني ئةتؤمي ورِيَكةوتننامةي هاوبةش سةبارةت بة شيَوازي مامةلَةكردني لةطةلَ سوتةمةني بةكارهاتوو ومامةلَةكردن لةطةلَ ثاشماوي تيشكدار پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثرؤتؤكؤلي هةموواركردني رِيَكةوتنامةي تايبةت بة تاوانةكان وهةنديَك كاري ديكة كة لة سةر فرؤكةكان ئةنجامدةدريَت پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة دةرياكان لةكاتي رِووداوي ثيسبووني ئاو بةهؤي نةوتةوة لة سالَي 1969 وثرؤتؤكؤلي تايبةت بة ثيسبووني ذينطةي ئاو بةهؤي بابةتي نا نةوتي لةسالَي 1973 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ سيستمي سةرةكي رِيَكخراوي ئيسلامي بؤ ئاسايشي خؤراك پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني كؤماري عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ طةرِان ورِزطار كردن بؤ سالَي 1979، پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتنامةي ليَخؤشبووني دووسةرة لة وةرطرتني ظيزا بؤ هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت وكاروباري طشتي لة نيَوان عيَراق وضين پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاندان وثاراستني وةبةرهيَنان لة نيَوان حكومةتي عيَراق وئيماراتي عةرةبي يةكطرتوو پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ ثرؤتؤكؤلي سالَي 1997 كة هةمووار كردني رِيَكةوتننامةي سالَي 1973 بوو تايبةت بة رِيَطري كردني ثيسبووني ذينطة لة لايةن كةشتيةكانةوة وثرؤتؤكؤلةكةي لة سالَي 1978 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي سةبارةت بة دروستكردني سنوقيَكي نيَودةولَةتي بؤ قةرةبووكردنةوةي ثيسبووني ذينطة ذمارة ١٩٩٢. پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثةيماننامةي مةراكش بؤ ئاسانكردني بةدةستهيَناني ضاثةمةنييةكان كة هاوكاري كةساني نابينادةكات لةخويَندنةوةي ضاثةمةنيةكان پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي دروستكردني بانكي ئةوروثي بؤ طةشةثيَدان وئاودانكردنةوة بؤ سالَي 1990 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي ئةنجومةني نيَودةولَةتي خورما پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق وئةرمينيا بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق ورِووسيا بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق وقوبرس بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي بةخشيني بةرامبةر بةيةك لة ظيزا لة هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي لة نيَوان عيَراق وكؤرياي باشوور پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هةماهةنطي ئابووري وبازرطاني وزانستي وهونةري لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي هةنطاريا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني عيَراق لةسةر ثرؤتؤكؤلي هةموواركردني هةردوو بةندي 50 و56 لة رِيَكةوتننامةي فرؤكةواني سظيلي نيَودةولَةتي بؤ سالَي 1944 كة لة سالَي 2016 ئةنجامدرا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني عيَراق لةسةر رِيَكةوتننامةي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة كؤثي كردني مرؤظ. پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
یاسای ئەندامبوون لە کۆماری عێراق لە پەیماننامەی سەلامەتی ئەتۆمی پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة