Nature

دەنگدان

ژمێرەری سەردانکەر

 
 ئةحمةد ئيسماعيل ئيبراهيم عةبدولآ مةشةداني
 ئةحمةد سةليم عةبدولرحمان عةلي ئةحمةدي
 ئوسامة كةريم خةلَةف ضسير بةدر
 ئينسيجام عةبدولزةةرة جواد عةلي غةراوي
 باقر كازم ناسرِ جةبر سةعدي
 جةبار فرةيح عةباس جاسم كيناني
 حاميد ئةحمةد سالَح حوسين كةرةغولَي
 حةسةن سالم عةباس جةبر زريجاوي
 حةسةنين قاسم موحةمةد خةلَةف خةفاجي
 حةمةد ياسر موحسين غاليب موسةوي
 حةميد كازم عةواد رِاعي زاملي
 حوسين حةبيب جاسم حةسةن زريجاوي
 حوسين سةعيد كازم عةلي رِوبةيعي
 حوسين موئنيس فةرةج عةبدولرِِةزا موحةمةداوي
 حوسين هاشم بةكر حوسين عامري
 حيدةر حاميد سةبارِ ناسرِ محياوي
 حيدةر موحةمةد ضسير موتلَةط سةلمان
 خاليد موتعب ياسين حةسةن عوبةيدي
 زةيتون حوسين موراد حةمادي دليَمي
 زةينةب جومعة فاخر نيعمة موسةوي
 زياد تارِيق عةبدولآ حةمةد جةنابي
 زيكرا عةمار ئةحمةد مةجلي رديَني
 سارة لةتيف عةبدولآ ئةحمةد دليَمي
 سايب خةلَةف ساحب عؤفي حضام
 ساير عةبدولجةليل حةيال جؤدة شويَلي
 سةنا عؤدة جاسم خةلَةف لهيَبي
 سردي نايف عةباس سردي ئةلبوموحيي
 سعوود سةعدون عةلي سالَح ساعدي
 سوعاد عةبدولحوسين زبوون عوطلة ماليكي
 سوهةيلة موسليم كازم موحةمةد ساعدي
 سوهةيلة نةجم عةبدولآ جاسم سولَتاني
 شةزا ياسين عةبدولكةريم ئةحمةد عةزاوي
 تةقي ناسرِ ماجيد تةقي
 تةلالَ خزةير عةباس طعةيد زؤبةعي
 عائيشة غةزال مةهدي مزعن مةساري
 عالية نسةيف جاسم عةزيز عوبةيدي
 عةباس حوسين سالَح جةعفةر جبووري
 عةبدولكريم عةلي عةبتان دةهةش جبووري
 عةتوان سةيد حةسةن سامر عةتواني
 عةلا سكر سةرحان جارةللآ دلفي
 عةلاوي نيعمة مةولة تارِش بةنداوي
 عةلي جاسم موحةمةد خةليفة حةميداوي
 عةلي حاتم جةبر خةلَةف مةطسوسي
 عةلي حةسةن عةبدولهادي عةبدولكةريم ساعدي
 عةلي فةيسةلَ فةهد فةياز ئةلفةياز
 عةلي يوسف حموود ناجي موسةوي
 غاندي موحةمةد عةبدولكةريم عةبدولقادر كةسنةزاني
 فاتن موحيي موحسين حةسةن قةرةغولي
 قةحتان عةدنان كاميل محةمةداوي
 كازم عةتية كازم طعةيد مةنسووري
 كاميل عنةيد حوسين سحين عطيَلي
 كةريم يوسف حةسةن عةلي ئةلبوسؤدة
 كيفاح عةبدولموحسن كازم تاهير سووداني
 لةيلا مةهدي عةبدولحوسين هادي تميمي
 مؤحان هاشم سةعلةب شبيب ساعدي
 مةحمود حوسين موتلَةط شةلةش قةيسي
 مةحمود خةلَةف عةلي حةسةن عوبةيدي
 مةحمود داوود سةلمان موسا مةشةداني
 مةديحة حةسةن عزةيب دبس مةطسوسي
 مةهدية عةبد حةسةن شاتي لامي
 موحةمةد حةسةن رِازي سعوود
 موحةمةد سةعدون حاتم سةيهود سووداني
 موحةمةد فازل جاسم موحةمةد دليَمي
 موحسين عةلي ئةكبةر نامدار نةزةر مةندلاوي
 موعين حةميد عةبدولمةجيد عةبدعةلي كازمي
 موهةنةد جةبار عةزاب سالم خةزرةجي
 نيهال مورشد سةليم عةبدولآ جةعفةر
 هيبة جةرجيس عةبدولئةحةد خؤشؤ ئةلقةس
 وحدة مةحمود فةهد عةبد جومةيلي
 ياسين موحةمةد حةمةد خةلَةف غباوي
 يةحيا ئةحمةد فةرةج حمادي عيساوي