Nature

2024-02-03

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثيَنجةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي 1/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران ئةندام كة تةيايدا خويندنةوةي يةكةم بؤ سيَ ياسا وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ياسا ياساي هةموواركردني يةكةم بؤ ياساي نةهيَشتني لةشفرؤشي  ذمارة  (8) لة سالَي  1988

  Views : 116