Nature
Date : 2022-01-09
Duration : 7.35Hour
Type : Agenda Session
Attendees : 0 Deputies
Excused Absence : 0 Deputy
Absence without Excuse : 0 Deputy
Session Items
يةكةم : ليَداني مارشي كؤماري. Executor
دووهةم : خويَندنةوةي بةشيَك لة قورئاني ثيرؤز وسورةتي فاتيحة بؤ طياني ثاكي شةهيداني عيَراق. Executor
سيَهةم : وتاري ئةمينداري طشتي ئةنجومةني نويَنةراني كة تةيايدا ثيَشوازي لة ئةندامة نويَكاني ثةرلةمان عيَراق كرد وخويَندنةوةي ناوي ئامادةبووان . Executor
ضوارةم : بةتةمةنترين ئةندام سةرؤكايةتي دانيشتنةكةي كرد. Executor
ثيَنجةم: خويَندنةوةي بةشيَك لة قورئاني ثيرؤز Executor
شةشةم : سةرؤكي تةمةن داواي لة ئةندامة نويَكاني ثةرلةمان كرد سويَندي ياسايي بخؤن. Executor
حةوتةم: سةرؤكي تةمةن وتاريَكي ثيَشكةش دةكات بةبؤنةي دةستثيَكردني خولي ثةرلةماني ثيَنجةم. Executor
هةشتةم : سةرؤكي تةمةن دةرطاي خؤثالآوتن بؤ ثؤستي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران وهةردوو جيَطرةكةي . Executor
Session Details

 

ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يةكةم دانيشتني  لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم لة رِؤذي دووشةمة رِيَكةوتي 9/1/2022  سازكرد، بةسةرؤكايةتي بةريَز مةحمود مةشهداني ئةندامي ثةرلةمان، ضونكة بةتةمةنترين ئةندامة لةم خولةدا وبةئامادةبووني 325 ئةندامي ثةرلةمان، وئةم دانيشتنة ئةم بابةتانةي لةخؤطرت:

- بةريَز سيروان عةبدولآ ئةمينداري طشتي ئةنجومةني نويَنةران ثيرؤزبايي وبةخيَرهاتني ئةنداماني ئةنجومةني نويَنةران كرد، بةبؤنةي بةدةستهيَناني ئةنداميَتي ئةنجومةني نويَنةران، وشةرفي خزمةتي كردني ولآت وطةلي عيَراقيان بةدةستهيَناوة، وئاماذةي بؤ ئةوةي كرد كة ئةمينداريَتي ئةنجومةني نويَنةران تةواوي ئامادةكارييةكاني ئةنجامداوة بؤ سةرخستني دانيشتني سةرةتايي ، وئاماذةشي بؤ ئةوة دا ئةمانةتي ئةنجومةني نويَنةراني بةردةوام دةبيَت لة ثيَشكةش كردني ثالَثشتي وهاوكاري ئةنداماني بةمةبةستي تةواو كردني رِؤلَي دامةزراوةي ياسادانان.

- خويَندةوةي سورةتي فاتيحة بؤ طياني ثاكي شةهيداني عيَراق

-سةرؤكايةتي بةريَز مةحمود مةشهداني بؤ ئةم دانيشتنة ضونكة بةتةمةنترين ئةندامة سةركةوتووةكان بةثيَ نوسراوي كؤمسيؤني بالآ سةربةخؤي هةلَبذاردنةكاني عيَراق.

-ئةنداماني ثةرلةمان سويَندي ياساييان خوارد وةكو ئاماذةيةك بؤ دةستثيَكردني خولي ثةرلةماني ثيَنجةم .

-بةريَز ئةحمةد ئةسةدي ئةندامي ثةرلةمان نوسراويَك بؤ سةرؤكي تةمةن نارد كة ناو وئيمزاي 88 ئةندامي ثةرلةماني لةخؤطرتبوو وةكو طةورةترين ليستي ناو ثةرلةمان.

-مةحمود مةشهداني داواي ليَبوردني كرد لة سةرؤكايةتيكردني ئةو دانيشتنة بةهؤي خراثي باري تةندروستي .

-بةريَز خاليد دةراجي بوو بة سةرؤكي تةمةن ثاش ئةوةي عامر فايز داواي ليَبوردني كرد سةرؤكايةتي ئةو دانيشتنة بكات .

-بةريَز دةراجي سةرؤكي دانيشتنةكةي خؤثالآوتني هةريةك مةحمةد ريَكان حةلبوسي ومةحمود مةشهةداني  بؤ ثؤستي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق  رِاطةياند.

-بةريَز مةحمةد حةلبوسي بؤ ثؤستي سةرؤكي ثةرلةمان هةلَبذيَردرا ثاش بةدةستهيَناني 200 دةنط، ولةبةرامبةردا مةحمود مةشهةداني 14 دةنطي بةدةستهيَناوة 14 دةنطيش بةثؤضةلَ هةذمار كرا  .

- دةنطدان لةسةر هةلَبذاردني بةريَز حاكم زاملي وةكو نويَنةري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران ثاش بةدةستهيَناني 182 دةنط، لةبةرامبةردا بةريَز حةميد عةباس شبلاوي 34 دةنط بةدةستهيَنا، و11 دةنطي بة ثؤضةلَ هةذماركرا .

-هةلَبذاردني بةريَز شاخةوان عةبدولآ ئةحمةد  وةكو جيَطري دووهةمي سةرؤكي ثةرلةمان ثاش بةدةستهيَناني 180 دةنط لةبةرامبةردا بةريَز سروة عةبدوالواحيد 33 دةنطي بةدةستهيَنا و13 دةنط بة ثوضةلَ هةذماركرا .

-بةريَز مةحمةد حةلبوسي وتاريَكي ثيَشكةش كرد وسوثاسي ئةو كةسانةي كرد كةبةشداريان كرد لةم ثرؤسةية  كة بؤتة هؤي هةلَبذاردني ذمارةيةك ئةندامي نويَ ثةرلةمان، وضالاكي دستوريةكاني ثةرلةمان تةواو كرد بة هةلَبذاردني سةرؤكي وهةردوو جيَطري سةرؤكي ثةرلةمان .

-بةريَز حةسةن عزاري نوسراويَكي نارد بؤ سةرؤكي ثةرلةماني هةلَبذيَردراو كة تةيايدا ئاماذة بة ناو وئيمزاي طةورةترين ليستي ناو ثةرلةمان كرد.