Nature
  رِاثؤرتي سالآنةي رِوانطةي ثةرلةماني عيَراقي

  رِاثؤرتي سالآنةي رِوانطةي ثةرلةماني عيَراقي    2024-01-27   

 بة ئامادةبووني ذمارةيةك لة ضالاكوان وكةساني ئةكاديمي وطةورة بةرثرسان  تيمي رِوانطةي ثةرلةماني عيَراقي رِاثؤرتي سالآنةي بؤ سالَي ياساداناني دووهةمي بلآوكردةوة لة هؤلَي حةرير لة  ثاريَزطاي موسةننا بة هاوكاري رِيَكخراوي زةر  رِؤذي شةممةي رِيَككةوتي 27/1/2024 .


  سازكردني ميَزطرديَك

  سازكردني ميَزطرديَك    2024-01-13   

 سةنتةري تويَذينةوة وليَكؤلَينةوةكاني دامةزاروةي مةدارك ميَزطرديَكي سازكرد بة ناونيشاني (رِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدني بةدواداضوون ورِاستكردنةوة) لة هؤلَي سةنتةري رِؤشنبيري نةوتي لة بةغدا رِؤذي شةممة رِيَككةوتي 13/1/2024 بة ئامادةبووني ذمارةيةك لة رِيَكخراوةكاني وكةساني ئةكاديمي، وتةيايدا دوو ثةيثةر ثيَشكةش كران لة لايةني هةريةك لة عةباس شةريفي ودكتؤر ئةركان طةرعاوي وتةيايدا طفتوطؤ كران لةسةر ئةوةي رِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني  ثيَشكةشةييان  كردووة لةماوةي رِابردوو وجياوازي نيَوان رِيَكخراوي باش وخراث كة تةنها نازناوي رِيَكخراوييان بةدةستهيَناوة بيَ بووني كاريطةري.


  كؤنفرانسي  راِطةياندني رِاثؤرتي يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم

  كؤنفرانسي راِطةياندني رِاثؤرتي يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم    2023-06-24   

 تيمي رِوانطةي ثةرلةماني عيَراقي رِاثؤرتي بةشي يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم لة ثاريَزطاي زيقار لةهؤلَي هؤتيل سؤمريون رِاطةياند رِؤذي شةممة رِيَككةوتي 24/6/2023 بة ئامادةبووني ذمارةيةك لة كةسايةتي ئةكاديمي ونويَنةري ثارتة تازة دةركةوتووةكان وضالاكوان ورِاطةياندكار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني جطة لة نويَنةري كؤمسيؤني بالآي هةلَبذاردنةكان وياريدةدةري ثاريَزطاري زيقار .


  كؤنفرانسي ثاريَزطاي واست

  كؤنفرانسي ثاريَزطاي واست    2023-05-06   

 تيمي روانطةي ثةرلةماني عيَراقي رِاثؤرت سةبارةت بة ئاستي ضالاكيةكاني ئةنجومةني نويَنةران لة بةشي ياساداناني يةكةم لة سالَي دووهةمي رِاطةياند،  جطة لة رِاثؤرتي سةبارةت بة ئةنداماني ئةنجومةني نويَنةران كة نويَنةرايةتي ثاريَزطاي واست دةكةن رِاطةياند لة هؤلَي رةوشة بة ئامادوبووني ذمارةيةكي كةسايةتي  ئةكاديمي وضالاكوان ورِاطةياندكار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني 


  كؤنفرانسي ثاريَزطاي نةجةف

  كؤنفرانسي ثاريَزطاي نةجةف    2023-01-14   

 تيمي رِوانطةي ثةرلةمان لة دامةزراوةي مةدارك رِاثؤرتي سالآنةيان بلآوكردةوة سةبارةت بة ئاستي كارةكاني ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق لة ثاريَزطاي نةجةف رِؤذي شةممة رِيَكةوتي  14/1/2023 لة هؤلَي هؤتيل غةرناتة، بة ئامادةبووني كؤمةلَيَك لة مامؤستاي زانكؤ وضالاكوان وكةسايةتي ورِاطةياندنكار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدني.

رِاثؤتةكة تيشكي خستة سةر ئاستي كارةكاني ئةنجومةني نويَنةران  لة خولي ياساداناني  يةكةم لةرِووي دةركردني ياسا وضاوديَريكردني وئامادةبووني ثةرلةمانتار وسةرثيَضيكردني ئةنجومةن بؤ ياساي ئةنجومةني نويَنةران وثيَكهاتةكةي وثةيرِؤي ناوخؤيي.


  ميَزطردي ثاريزطاي بابل

  ميَزطردي ثاريزطاي بابل    2022-12-10   

 رِوانطةي ضاوديَري ثةرلةمان  ميَزطرديَكي رِيَكخست بةمةبةستي تاوتوويَ كردني ميكانيزمةكاني ضاودَيري ثةرلةمان بؤ بوودجةي ثرِؤذةكاني ثاريَزطاي بابل بؤ سالَي 2023 رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 10/12/2022  لةهؤلي سةنديكاي ئةندازياران، بة ئامادةبووني هةريةك لة ثةرلةمانتاران  ئةمير مةعموري وموستةفا طرعاوي وبةريَز ثاريَزطاي بابل وذمارةيةك لة كةسايةتي وئةكاديمي وضالاكوان ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدني.


Pages 1 2